PRAVILA
NAGRADNOG KONKURSA
"Twix & Kafa ritual"

Član 1. Organizator

Organizator nagradnog konkursa "Twix & Kafa ritual" (u daljem tekstu: konkurs) je Sivo d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Organizator). Konkurs će biti organizovan u ime Klijenta Organizatora, a radi promocije brenda Twix.

Konkurs će se odvijati u skladu sa odredbama ovih Pravila (dalje: Pravila), koja će biti obavezujuća za sve učesnike koji postupe po njima u cilju učešća u konkursu. Učešće na konkursu podrazumeva upoznatost sa ovim Pravilima, njihovo razumevanje i saglasnost svakog od učesnika sa svim odredbama Pravila. Organizator zadržava pravo izmene i /ili dopune Pravila, kao i pravo da obustavi, prekine, skrati ili produži vreme trajanja konkursa. Sve izmene i dopune odredaba ovih Pravila biće objavljene putem internet stranice www.twix.rs. Učešćem u ovom konkursu učesnici prihvataju sve navedene uslove i oslobađaju Organizatora pravne odgovornosti bilo koje vrste, a koja je u vezi sa ovim konkursom.

Član 2. Trajanje i mehanizam konkursa

Konkurs će biti organizovan i sproveden online, na zvaničnom Twix sajtu www.twix.rs. Tema konkursa je izrada i javno postavljanje što kreativnije fotografije u skladu sa propozicijama i temom konkursa.

Radi učešća, potrebno je najpre da učesnik kupi bilo koje pakovanja Twix čokolade. Zatim da se registruje na sajtu www.twix.rs, tako što će uneti svoje ime i prezime, broj telefona, potvrditi da se slaže i da je pročitao Pravila konkursa i da je pročitao i razumeo pravila koja se tiču zaštite podataka o ličnosti.

Nakon registracije potrebno je da učesnik napravi fotografiju na kojoj je na što zanimljiviji način prikazan njegov/njen Twix i kafa ritual. Neophodno je da se na fotografiji jasno vidi Twix čokolada i kafa. Učesnik svoju fotografiju zatim postavlja u polje ,,postavi fotografiju''. (+upload photo). Svaki učesnik ima pravo da postavi maximalno 3 fotografije. Fotografije će biti vidljive u galeriji fotografija na sajtu nakon odobrenja Organizatora. Galerija fotografija biće vidljiva svima koji posete stranicu, sa čim se učesnik saglašava pristajenjem na ova Pravila konkursa te samim učešćem.

Učesnik preuzima svu odgovornost za fotografisanje prijatelja, odnosno organizator neće imati bilo kakvih obaveza niti odgovornosti prema trećim licima koja se na fotografijama nalaze jer se smatra da je lice koje je radi učešća u konkursu fotografiju postavilo svakako prethodno pribavilo saglasnost lica koje je na fotografiji. Ovo se posebno odnosi na prikaze maloletnih lica koja se eventualno na fotografiji nalaze, za šta učesnik mora imati obezbeđenu odgovarajuću saglasnost roditelja ili staratelja maloletnog lica. Ukoliko fotografija ne bude ispunjavala neki od navedenih uslova, učešće neće biti validno i učesnici koji su postavili takve fotografije će biti diskvalifikovani.

Konkurs će početi 01.02.2021 u 10:00h i trajaće do 01.03.2021. u 10:00h. do kada je moguće učestvovati u konkursu.

Najkreativnije fotografije biće izabrane od strane žirija imenovanog od strane Organizatora nakon pregleda pristiglih fotografija.

Član 3. Pravo učešća

Na Konkursu mogu učestvovati samo fizička lica starijia od 13 godina, koja imaju prebivalište u Srbiji, bez Kosova i Metohije (u nastavku "Učesnici") koji u celosti ispune sve uslove za učešće koji su navedeni u ovim Pravilima.

Zaposleni kod Organizatora i bilo koje kompanije koja je uključena u realizaciju bilo koje radnje vezane za organizaciju i sprovođenje Konkursa kao ni članovi njihovih porodica, ne mogu učestvovati u Konkursu.

Član 4. Uslovi učešća

Preduslovi za validno učešće u konkursu
Da bi prijavljivanje i postavljanje fotografije bilo validno potrebno je da budu kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

(1) svaki učesnik mora imati pravo na učestvovanje u skladu sa svim uslovima ovih Pravila;
(2) prijavljivanje i postavljanje fotografije mora biti izvršeno isključivo u toku trajanja konkursa (fotografije koje su postavljene pre ili kasnije neće biti uzete u obzir);
(3) jedna ista fotografija može biti postavljena samo jednom tokom konkursa od strane jednog učesnika , a svaki učesnik ima pravo da postavi do najviše 3 fotografije;
(4) u slučaju da jedna ista fotografija bude primljena sa strane dva ili više učesnika, biće validna samo fotografija koja je prema hronološkom redosledu vremena prijema bila prva primljena;
(5) ukoliko se primeti da je fotografija postavljena bilo kakvom zloupotrebom, fotografija učesnika koji je postavio tu fotografiju će biti diskvalifikovana kao i sam učesnik;

Fotografija mora ispunjavati sledeće uslove:

(1) prikaz mora biti na temu konkursa, bez tekstova, logotipa, brendova ili bilo kojih drugih sadržaja koji bi mogli uključivati autorska prava koja ne pripadaju učesniku;
(2) mora se odnositi isključivo na temu konkursa
(3) ne sme sadržati vulgarne, neprimerene prikaze, životinje, decu, fotografije koji prikazuju ili podstiču nasilje, niti smeju predstavljati uvredu ili neprijatnost za bilo koga;
(4) ne sme ni na jedan način biti korišćena za kršenja ili pokušaj kršenja zakona ili prava trećih lica, kao ni za propagiranje, agitovanje, reklamiranje u bilo koje svrhe, od strane učesnika.

Fotografije neće biti uzete u obzir u sledećim okolnostima i poštovaće se sledeća pravila:

(1) ako su postavljene pre ili posle perioda namenjenog za prijavljivanje ili ako ne ispunjavaju zahteve u smislu sadržaja;
(2) ako su nastale bilo kakvom zloupotrebom ili kršenjem uslova iz ovih Pravila;
(3) učesnik će biti odgovoran za javno objavljivanje materijala, kao i za poštovanje svih zakonskih odredbi o autorskim pravima u vezi sa postavljenom fotografijom;
(4) materijali koji krše zakon na bilo koji način, neće se uzimati u obzir u konkursu;
(5) organizator neće odgovarati za činjenicu da treća lica mogu koristiti informacije i fotografije koje su učesnici konkursa postavili ili učinili dostupnim na stranici na kojoj se konkurs realizuje;

Ostala pravila vezano za fotografije:

U slučaju bilo kakvih zahteva trećih osoba koji su po bilo kom osnovu vezani uz dostavljenu fotografiju, učesnik koji je tu fotografiju postavio se obavezuje da drži Organizatora i Klijenta slobodnim od odštetnih zahteva, štete i tužbenih zahteva trećih osoba, obzirom da je sam isključivo odgovoran za izradu i sadržaj dostavljene fotografije, te preuzima odgovornost kao i obavezu preduzeti sve radnje kako bi odbranio i zaštitio Organizatora i Klijenta od svih takvih zahteva.

S tim u vezi, učesnik koji je postavio spornu fotografiju, se obavezuje nadoknaditi svaki oblik štete koja je za Organizatora ili Klijenta nastala na osnovu zahteva trećih lica po bilo kom osnovu vezanom uz dostavljenu fotografiju.

Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje/isključi iz konkurencije, odnosno ukloni postavljene fotografije koji ne ispunjavaju bilo koji od navedenih uslova ili sličnih nepodobnosti.

Član 5. Utvrđivanje najuspešnijeg učesnika i dodela i realizacija nagrade

Žiri koji će biti imenovan od strane Organizatora izabraće najkreativnije fotografije koja odgovaraju temi konkursa i isti osvajaju nagradu

UKUPAN FOND NAGRADA:90 poklon paket sledećeg sadržaja:
1 x Biorazgradiva šolja sa silikonskom ručkom i poklopcem
1 x sa Multipack Twix pakovanje 4x 50g
1 x platnena Twix torba

Dobitnici će biti objavljeni na www.twix.rs stranici u sekciji dobitnici i to:
08.02.2021. –u periodu od 14 do 17h-20 dobitnika poklon paketa
15.02.2021. –u periodu od 14 do 17h-20 dobitnika poklon paketa
22.02.2021. –u periodu od 14 do 17h-20 dobitnika poklon paketa
01.03.2021. –u periodu od 14 do 17h-30 dobitnika poklon paketa

U takmičenju za nagradu učestvuju sve dostavljene fotografije od početka nagradnog konkursa do 10:00h dana kada se obajvaljuju dobitnici (odnosno 08.02,15.02, 22.02 i 01.03) ;

Jedan učesnik može osvojiti samo jednu nagradu.

Nagradu nije moguće zameniti za drugu nagradu ili za novac.

Dobitnici nagrada biće objavljeni na sajtu www.twix.rs, u sekciji dobitnici, nakon čega će biti kontaktirani na broj telefona koji su ostavili prilikom registracije, kako bi ostavili podatke za dostavu nagradnog paketa.Za maloletne dobitnike nagradu preuzima i realizuje roditelj ili staratelj.

Svaka greška i/ili propust prilikom dostave ličnih podataka od strane učesnika, neće proizvoditi bilo kakvu odgovornost Organizatora, tačnost kontakt podataka primljenih od učesnika su isključivo njihova odgovornost. Za rokove i kvalitet isporuke odgovara dostavna služba u skladu sa svojim pravilima. Danom preuzimanja nagrade odnosno ne preuzimanjem nagrade iz bilo kog razloga u ostavljenom roku, prestaju sve dalje obaveze Organizatora prema dobitniku nagrade. Bilo kakve pritužbe na nagradu nakon dostave dokaza o uručenju iste neće biti razmatrane od strane Organizatora i on neće imati bilo kakvih odgovornosti po tom pitanju. Imena dobitnika će biti objavljena na sajtu www.twix.rs

Pripadajuće poreze na dohodak vezano za dodeljene nagrade u slučaju postojanja zakonske obaveze snosi Organizator, dok eventualne ostale poreze snosi dobitnik.

Član 6. Ograničenje odgovornosti i autorska prava

Organizator ima pravo da preduzme sve potrebne mere u slučaju bilo kakvog pokušaja prevare sistema, zloupotrebe ili bilo kojih drugih pokušaja koji mogu uticati na imidž ovog konkursa, i/ili Organizatora ili Klijenta.

Organizator konkursa nema odgovornost i ne sme bez zakonskog osnova biti uključen u bilo koju parnicu ili proces i potencijalno dodatne troškove, od strane učesnika ili trećih lica.

Organizator ne snosi odgovornost za:

(1) neuspešno prijavljivanje;
(2) situacije kada više osoba polaže prava na istu fotografiju;
(3) greške u podacima, prijemu podataka dostavljenih od strane učesnika, budući da je to isključiva odgovornost učesnika;
(4) nemogućnost dobitnika da preuzme ili realizuje nagradu, niti za kašnjenja u isporuci nagrada, koja su uslovljenja kašnjenjem od strane dobavljača nagrada u obavljanju njihovih usluga;
(5) žalbe na osvojenu nagradu ili način realizacije nagrade nakon potpisivanja dokaza o primopredaji;
(6) bilo koje tehničke propuste ili nepravilnosti uzrokovane kod operatera interneta ili aplikacije ili na mreži uopšte;
(7) slanjem svojih fotografija učesnici prenose u celosti: neograničeno pravo objavljivanja; ili drugog načina upotrebe i adaptacije dela ili za druge oblike objave i upotrebe kopije autorskog dela, sve u neograničenom broju primeraka i na bilo koji način bez obzira na tehniku kojom se delo koristi.
(8) postupanjem u skladu sa ovim Pravilima i postavljanjem fotografije svaki učesnik u celosti odustaje (neće nadalje potraživati ili na bilo koji način očekivati) od bilo kakve naknade u vezi sa objavljivanjem, za sve prethodno navedeno, uzevši u obzir da se fotografije dostavljene u okviru konkursa neće tretrati kao autorska dela za koje se daje bilo kakva naknada.

Član 7. Saglasnost učesnika za obradu njegovih ličnih podataka

Učesnici izjavljuju da se slažu sa odredbama ovih Pravila i daju svoj pristanak da se njihovi lični podaci i fotografije/videa koje su samostalno postavili i lično dostavili i prezentovali javno, po potrebi uključe u bazu podataka Organizatora ukoliko ista bude formirana, kao i da se nadalje koriste bez ograničenja, a u skladu sa zakonom.
Dobitnici nagrada pristaju da se svi njihovi dostavljeni podaci (ime i prezime, adresa, lični broj) i fotografije/videa nadalje bez ograničenja ili dodatnih odobrenja, koriste u skladu za zakonom objavljuju u celosti ili delom, menjaju i upotrebljavaju od strane Organizatora i Klijenta. Organizator i Klijent neće otkrivati lične podatke učesnika neovlašćenim licima. Svi podaci vezani za primedbe učesnika će biti korišćeni isključivo u svrhu uspešne realizacije konkursa i neće se koristiti u druge svrhe.

Učestvovanjem u Konkursu učesnici, uzevši u obzir da svoje lične podatke dostavljaju i unose svojevoljno i samostalno, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje dostavljene podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, te potvrđuju da su u poznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

Učesnik koji je lično učešćem dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

Takođe, saglasnost učesnik može u bilo kom trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka.

Član 8. Prekid/ zastoj konkursa. Viša sila

Konkurs može prestati pre propisanog roka u slučaju događaja više sile, uključujući i slučaj nemogućnosti Organizatora da realizuje takmičenja pod kvalitetnim uslovima.
Viša sila označava svaki događaj koji se ne može predvideti, kontrolisati ili otkloniti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnosti Organizatora da ispuni obaveze iz ovih Pravila, nezavisno od njegove volje. Konkurs se može prekinuti pre roka ili može biti zaustavljen na osnovu slobodne odluke Organizatora, pod uslovom da su takve promene objavljene u skladu sa odredbama ovih Pravila.

Član 9. Sporovi

Potencijalni sporovi koji se dogode između Organizatora i učesnika o bilo kom pitanju rešavaće se sporazumno, a u slučaju da mirno rešenje ne bude bilo moguće, spor će biti rešavan od strane nadležnog suda u Beogradu.

Član 10. Ostale odredbe

Odluke organizatora u vezi sa konkursom su konačne i obavezujuće za sve učesnike. Organizator ima pravo da preduzme sve potrebne mere u slučaju bilo kakve prevare na sistemu, zloupotrebe ili bilo kog drugog pokušaja koji mogu uticati na imidž ili troškove organizacije i sprovođenje takmičenja. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primenjuju se počev od dana objavljivanja na internet stranici na kojoj se konkurs realizuje.

Sivo d.o.o. Beograd

U Beogradu, 31.01.2021.g.